[Rozwiązano] Które z poniższych nie jest źródłem finansowania komputera (2024)

Poprawna odpowiedź toŚrodki trwałe

Środki trwałe nie są źródłem finansowania przedsiębiorstwa.

[Rozwiązano] Które z poniższych nie jest źródłem finansowania komputera (1)Kluczowe punktyŚrodki trwałe:

 • Aktywa trwałe to długoterminowe aktywa materialne, które firmy wykorzystują do zarabiania pieniędzy.
 • Środki trwałe ze względu na swój długi okres produkcyjny przynoszą przedsiębiorstwu długoterminowe korzyści finansowe.
 • Rzeczowe aktywa trwałe, które pojawiają się w bilansie, oznaczają aktywa trwałe, zwane także aktywami inwestycyjnymi.
 • Aktywa trwałe trudno zamienić na gotówkę.

[Rozwiązano] Które z poniższych nie jest źródłem finansowania komputera (2)Ważne punktyŹródła finansowania firmy:

Kapitał zakładowy:

 • Kapitał zakładowy polega na tym, że inwestorzy i właściciele firm wnoszą wkład w kapitał spółki i wykorzystują go do rozwoju lub zwiększenia skali działalności swojego przedsięwzięcia.
 • Jest to klasyfikowane jako kapitał własny.
 • Kapitał zakładowy pozostaje w spółce.
 • Jest on zwracany dopiero po zamknięciu firmy.
 • Akcjonariusze mają prawo głosu i wybierają zarząd spółki.
 • Akcjonariuszom kapitałowym nie wypłaca się stałej dywidendy.

Preferencyjny kapitał zakładowy:

 • Preferencyjny kapitał akcyjny to środki generowane przez spółkę w drodze emisji akcji uprzywilejowanych
 • Jest to również klasyfikowane jako kapitał własny.
 • Akcjonariusze uprzywilejowani mają pierwszeństwo do dywidendy.
 • Akcjonariusze Uprzywilejowani otrzymują stałą stopę dywidendy.
 • Akcjonariusze uprzywilejowani nie mają prawa głosu w wyborze zarządu spółki.

Obligacje:

 • Obligacja to narzędzie, z którego korzysta pożyczkodawca, taki jak bank, podczas dostarczania kapitału przedsiębiorstwom i osobom.
 • Obligacje uznawane są za zobowiązania.
 • Nawet jeśli pożyczkobiorca nie dokona płatności, umożliwia to pożyczkodawcy wyegzekwowanie spłaty pożyczki z majątku pożyczkobiorcy.
 • Obligacje mają stałą stopę procentową, a kwota odsetek płatna jest w okresach rocznych lub półrocznych.
 • Posiadacze obligacji nie mają prawa głosu.
[Rozwiązano] Które z poniższych nie jest źródłem finansowania komputera (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 5747

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.